DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı TBMM'de - Konhaber Türkiye’nin İnternet Gazetesi - Güncel Haberler,Son Dakika Haberleri,Konya Haberleri
Konhaber Türkiye'nin İnternet Gazetesi
Konhaber Türkiye'nin İnternet Gazetesi
Konhaber
Konhaber Reklam
konhaber.com » EKONOMİ
DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı TBMM'de
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
 DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı TBMM'de
Eklenme :14 Mart 2018 14:45
Tasarıyla, baraj ve gölet su yüzeyleri ile rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerji sistemlerinin kurulmasına yönelik DSİ Genel Müdürlüğüne gelen taleplerden uygun görülenleri bedeli karşılığında kiralamak, DSİ’nin görevleri arasına ekleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğünün, su tahsisi yapmaya görevli ve yetkili olduğuna dair hüküm açık şekilde kanuna yazılıyor.

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nda yer alan yetkiler, DSİ Genel Müdürlüğüne veriliyor. Böylece, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile sulama faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi ve bu hizmetlerin kamusal faydasının artırılması hedefleniyor.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere DSİ bünyesinde yeni hizmet birimleri kurulacak; Genel Müdür Yardımcısı sayısı dörtten beşe çıkarılacak.

Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması işlemleri için yapılan harcamalar ile baraj, gölet gibi depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedeli, amortismana tabi olmayacak.

Sulama sahası içerisinde sulama yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler, sulama tesisinden faydalanma sözleşmesini imzalamak şartıyla tesisin sağladığı hizmetten faydalanma hakkına sahip olacak.

İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilere devredilmiş sulama tesislerinde, faydalananların ödeyeceği ücretler ve bunların ödeme süresine ilişkin hususlar devir sözleşmesi ile belirlenecek. Bu ücretlerin tahsilatı, devralan tarafından sağlanacak. Zamanında ödenmeyen ücretlere ilişkin, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip işlemleri yapılacak.

DSİ Genel Müdürlüğü, yargı harçları dahil her türlü harçtan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden; görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden damga vergisi ve gelir vergisinden ve paydan; sahip olduğu bina, arsa ve araziden dolayı bina ve arazi vergisinden; görevlerin ifası için gerekli olup ithal edilecek, binek araçları hariç motorlu vasıtalar ile motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ve bunların yedek parçalarının her türlü vergi ve harçlarından muaf olacak.

- Su kaynaklarının tahsisi

Bir veya birden çok havzadaki su kaynakları, belirlenen kullanım maksatlarına göre gerçek ve tüzel kişilere DSİ tarafından su kullanım izni verilmek suretiyle tahsis edilebilecek. 

İlgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tahsis, kira, ruhsat gibi işlemlerinde DSİ’nin uygun görüşü alınacak. Bu halde, DSİ tarafından ayrıca tahsis işlemi yapılmayacak.

Su tahsisine ilişkin usul ve esaslar DSİ tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olanların; vekalet verdikleri avukata ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kesinleşmiş mahkumiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla, komisyon kararı üzerine Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile karşılanabilecek.

- Arazi toplulaştırma

Arazilerin tabii ve suni etkilerle bozulmasının ve parçalanmasının önlenmesi, parçalanmış arazilerde ise tabii özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulması ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesi ile köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanması maksadıyla arazi toplulaştırması yapılacak.

Arazi toplulaştırması projesinin uygulanacağı sınırlar içinde kalan arazi "toplulaştırması proje sahası" olarak belirlenecek.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak yetkili olacak.

DSİ dışındaki kurum ve kuruluşlar, DSİ’nin iznine tabi olarak proje idaresi sıfatıyla arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmeye yetkili olacak.

DSİ tarafından bağlı olduğu bakanlığın talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile isteğe bağlı ya da maliklerin muvafakati aranmaksızın zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılabilecek veya yaptırılabilecek.

Bakanlar Kurulu kararı, arazi toplulaştırması ve diğer işlemler yönünden kamu yararı kararı sayılacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi olmayacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülen alanlarda tarımsal faaliyetleri kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkili olacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri için ihtiyaç duyulan toprak etüt ve analizleri, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresi tarafından yapılacak.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular, DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde 30 gün süreyle ilan edilecek.

Arazi toplulaştırması sonuçlarına karşı tescil tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde dava açılabilecek.

DSİ veya proje idaresi, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya kamulaştırabilecek.

Arazi toplulaştırması uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilecek. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle arazi toplulaştırmasına veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden DSİ'nin veya proje idaresinin talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre satılacak.

Bu maksatla yapılan kamulaştırma ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisna olacak.

- Sulama işletmeleri

Sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin vermek, sulama kooperatiflerini denetlemek, bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak neticelendirilmesi için gerekli tedbirleri almak, DSİ'nin yetkisinde olacak.

DSİ'nin sulama tesislerini işleten kooperatiflerden finansal ve mali yapısının sürdürülemez olduğu tespit edilenlerle yapılmış olan devir sözleşmeleri, DSİ'nin teklifi ve Bakanın onayıyla feshedilecek.

Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım olması halinde alınması gereken işletme ve bakım ücretinin yüzde 50 fazlası tutarında idari para cezası verilecek.

Sulama işletme ve bakım ücretlerini veya su kullanım hizmet bedelini vadesi geldiği halde ödemeyen ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin tarımsal destekleme ödemesi alacakları, işletme ve bakım ücreti borçlarına mahsup edilmek üzere DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye ödenecek.

Tüzel kişiliği sona eren sulama birlikleri tarafından işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilen sulama tesisleri ile DSİ tarafından inşa edilen sulama tesisleri DSİ tarafından işletilecek veya DSİ'nin teklifi üzerine bağlı olduğu Bakan tarafından onaylananlar, işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilmek üzere; büyükşehir belediyesinin görev alanı içinde kalan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilebilecek.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından devralınan sulama tesislerinin su ve kanalizasyon idarelerine veya ilçe belediyelerine devri yapılabilecek. Büyükşehir belediyesi dışında kalan yerlerde ise belediyelere veya il özel idarelerine devredilebilecek.

Sulama tesislerini devralan idareler, bu tesislerin inşa maksatlarına uygun olarak işletme, bakım ve onarım hizmetlerini yapmakla, bu tesislerin proje alanında DSİ tarafından gerekli görülen sulama ve drenaj maksatlı ilave yapıları projelendirilip inşa etmekle, tesislerin rehabilitasyonunu yapmak veya yaptırmakla, sulama tesisinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedelini belirlemekle görevli olacak.

Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle veya işletme hakkı devri yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine işlettirilebilecek.

Genel Müdürlüğün mühendis kadrolarına ilk defa açıktan atanacak personel, KPSS (B) Grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından Genel Müdürlükçe yapılan sözlü veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre atanacak.

Tasarıya göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle ilgili taşınırlar, taşıtlar, araç, gereç ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, ortofoto haritalar, mevcut sözleşmeler, protokoller, sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takipleri, bu görevlerin yürütülmesinde destek hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki makine ve teçhizat DSİ'ye devredilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işlemleri devam eden arazi toplulaştırması işleri ve inşası devam etmekte olan tarla içi geliştirme hizmetlerine DSİ tarafından son verilebilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde çalışanlardan uygun görülenler, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte DSİ'ye devredilmiş sayılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birimlerden devredilen personelle ilgili ödeneklerle arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin ödenekler, DSİ'ye aktarılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuka bağlanmış ancak tahsil edilememiş baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedellerinin tahsilinden ve takip işlemlerinden vazgeçilecek. Bu alacaklardan tahsil edilenler iade edilmeyecek.

Yürürlük tarihinden önce yapılmış olan su tahsisleri mevcut hukuki durumlarını korumaya devam edecek.

Tasarıyla, orman kadastrosu komisyonları teşekkülünde ziraat odasından da bir temsilci bulunması zorunluluğu kaldırılıyor.

- İşletilmesinde ağaç kullanılan ocaklar

Devlet ormanlarında arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için gerekli tesislere, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına ve yeraltında depolama alanı kurulmasına Orman Genel Müdürlüğünce bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek.

Bu süre sonunda her türlü bina ve tesis eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü tasarrufuna geçecek ve söz konusu bina ve tesisler, Orman Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için kullanılabilecek veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına bu madde kapsamında verilen izinlerden bedel alınmayacak ancak bedelsiz izne konu tesisler de dahil olmak üzere tesislerin; izin sahibince üçüncü kişilere kiralanması halinde orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin yüzde 50'si, her yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına izin sahibi tarafından yatırılacak.

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda bu faaliyetlere hiçbir surette izin verilmeyecek.

- "Şehre göçün önlenmesi"

Devlet ormanlarından elde edilen dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin piyasa satışlarında açık artırma esas olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilecek.

Amenajman plan verilerine uygun olarak dikili ağaç da dahil orman ürünlerinin satışları, yıllara sari olarak da yapılabilecek.

Sınırları içinde devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda hane adedinin çoğunluğunun ortak olduğu orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerde o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilere; baltalık ormanlardan, koruya tahvil sahalarından ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk ormanlardan amenajman planlarına göre kesip çıkarılacak ağaçlar, istedikleri takdirde maliyet bedeli üzerinden dikili olarak satılabileceği gibi, kesip satış istif yerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde 100'üne kadarı, idarece tayin edilecek süre içinde maliyet bedeli üzerinden de satılabilecek.

Devlet ormanlarında üretim işlerinin orman idaresince yaptırılması durumunda, üretim işinde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin kesip, satış istif yerine taşıdıkları endüstriyel ve yakacak emvale ait istihkak tutarı yüzde 10 fazlasıyla kendilerine ödenecek.

Orman idaresi tarafından gerçek kişiler ile orman kooperatifi üyelerinden, isteğe bağlı sigortalı olan kişilere, yaktırılan kesme, sürütme, bakım, ağaçlandırma, toprak muhafaza, fidan ve tohum üretimi idarelerine ait istihkak tutarları yüzde 7 fazlasıyla ödenecek. Düzenlemenin gerekçesinde "Bu şekilde hiçbir sosyal güvencesi olmayan veya sigorta primlerini ödemekte zorlanan ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanların sosyal güvence çatısı altına alınmasına destek sağlanarak hem ormancılık faaliyetlerinde iş gücü kaybının hem de köylerden şehre göçün önlenmesi hedeflenmektedir." bilgisine yer verildi.

Devlet ormanlarında orman idaresince yaptırılan ağaçlandırma, bakım, imar, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri, işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak yaptırılacak. Ancak, ağaçlandırma faaliyetlerine ait arazi hazırlığı işlerinin makine gücüyle yapılmasının gerektiği hallerde bu hükümler uygulanmayacak.

- Orman yangınlarına müdahale

Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapacak veya yaptıracak.

Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınlarının söndürülmesine imkanlar ölçüsünde katkı sağlanacak.

Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu mahallin en büyük mülki idare amiri sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşları mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla yükümlü olacak.

Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılacak.

Gönüllülerin yangına ulaşım ile yangın söndürmeye yarayacak aletleri ve giyecekleri, devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda sahipleri tarafından karşılanacak.

Yangına katılan personel ve gönüllülerin iaşe giderleri, yangın söndürme faaliyetleri süresince orman idaresi tarafından sağlanacak.

İzne konu edilen devlet ormanlarında izin sahipleri, hususi ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanlarda ise sahipleri, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesiyle ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olacak.

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin, orman yangın ekip bina ve kulelerinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarda çalışma saatleri dışında geçirdiği süreler, çalışma süresinden sayılmayacak.

Orman alanlarından yararlanma karşılığı alınacak bedel miktarlarının tespiti ve tahsiline ilişkin hususlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

- Fiilen orman vasfı taşımayan alanlar

Orman kadastrosu yapılmayan veya orman kadastrosu yapılmış olup da orman sınırları dışında kalan yerlerde bulunan, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri adına tapuda tescilli olduğu halde, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları sırasında kamulaştırılmaksızın orman idaresince 31 Aralık 2017 tarihinden önce ağaçlandırılmış olan taşınmazlardan, orman olarak kullanılmasında yarar görülen taşınmazlara karşılık; aynı bölgede bulunan 2/B taşınmazlarından, bunun mümkün olmaması halinde diğer hazine taşınmazlarından eşdeğer taşınmaz verilebilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerle yürürlük tarihinde üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi kapsamında yapılacak iş ve işlemler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Yeraltı Suları Hakkında Kanun'ndaki ölçüm sistemlerinin kullanım maksadına, miktarına, havza sınırına ve diğer hususlara ilişkin yetkiler, Bakanlar Kurulu yerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kullanılacak.

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri için tanınan Damga Vergisi istisnası, sulama kooperatifleri hakkında da uygulanacak.

Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun kapsamında, DSİ'ye belediyeler tarafından borçlanılan tutarlara karşılık; bu belediyeler adına her yıl yapılan kesintilerden sonra kalan kısımdan kesinti yapılarak elde edilen tutarlar DSİ'ye ödenecek.

-Milli parklarda giriş ücreti

Mevcut yerleşim merkezlerinde ikamet edenler dışında milli parklara gelen ziyaretçilerin ödeyeceği ücretlere ilişkin usul ve esaslar, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, bu yerlere ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere, giriş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verecek ve bu ceza bir ay içinde ödenecek.

Tasarıyla ayrıca, Milli Parklar Kanunu'na tabi korunan alanlardan elde edilen döner sermaye gelirlerinin daha verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

- Kamulaştırmadaki sorunların giderilmesi

Kamulaştırma işlemlerinde, tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından yeni bilirkişi kurulu tayin edilecek ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit edecek.

Tarafların anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, hak sahibi adına bankaya yatırılacak.

Tarafların anlaşamaması halinde, hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin; idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması durumunda hakim tarafından tespit edilen bedel; fazla olması durumunda ise idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel hak sahibi adına, kalanı ise mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılacak.

Tasarıyla, işletme masraflarının tarımsal gelirin yüzde 50'sinden daha fazla olduğu, yani entansif tarım yapılan, parsel büyüklüğü, bölge ortalamasından küçük veya büyük, köy ya da mahalle yerleşim yeri içinde veya sınırında uygulama imar planı sınırına uzaklığı 0-1 kilometre veya 1-2 kilometre belediye mücavir sahası içinde, iller arası ya da uluslararası yola sınır olan taşınmazlar için objektif ölçü getiriliyor.

Büyük projelerin kamulaştırma çalışmalarında getirilen beş yıllık kısıtlama tamamlandığı halde kamulaştırma çalışmaları tamamlanmamış projelerde, bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl uzatılabilecek. Böylece, kötü niyetli yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilecek. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilecek el koyma kararından sonra taşınmaz mal boşaltılacak.

Tasarıyla, yerleşim yerleri içerisinden geçen dere yataklarının yapılaşmayla daraltılması, tekniğe uygun olmayan köprü ve menfez yapımı, sanayi ve evsel atıkların dökülmesi, kanalizasyon şebekesinin geçirilmesi, üzerinin kapatılması, kaçak kum ve çakıl alma faaliyetleri gibi sebeplerle meydana gelen aşırı taşkınlarda can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü; harçlardan, damga vergisi ile tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden muaf olacak.

- Orman memuru ve mühendislerin atanması

Trafikte afet acil durum araçlarına verilen geçiş üstünlüğü önceliği, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara da verilecek.

Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenecek.

TRT, özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika olmak üzere, orman kaynaklarının usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, orman yangınlarına karşı korunması, gerekli tedbirlerin alınması, su kaynaklarının muhafazası ve kirliliğinin önlenmesi, tabiat sevgisi ve bilincinin artırılması, çölleşme ile mücadele, hayvanların ve tabii hayatın korunması konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorunda olacak.

Bu programlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak. Bu yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Orman Genel Müdürlüğü personelinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları ceza davalarında ödemek zorunda kaldıkları avukatlık ücretleri idarece ödenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait meteoroloji istasyonlarının bulunduğu gözlem sahalarının imar planlarındaki kullanım maksatlarının değiştirilmesi ve Genel Müdürlüğe olan tahsislerin kaldırılması, Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.

Tasarıyla, orman kadastrosu yapılıp kesinleştiği halde, teknik nedenlerle tescil edilemeyen 3 bin 506 birimde, yaklaşık 4 milyon hektar orman alanının tescili yapılmak suretiyle vatandaşların mağduriyetleri önleniyor. Orman ve arazi kadastro çalışmalarının bütünleştirilmesi, buna bağlı olarak yapılacak her türlü planlamanın sosyal ve ekonomik sıkıntıya neden olunmadan gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

- DSİ, baraj ve santral yapmaya devam edecek

Tasarıyla, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik enerji üreten baraj ve santralleri yapmaya devam etmesinde kamu yararı bulunduğundan, DSİ'nin üretim lisansı almadan depolama tesisleri ve enerji tesislerini inşa etmek suretiyle bu kapsamdaki faaliyetlerini sürdürülebilmesine imkan sağlanıyor.

Buna göre, çok maksatlı projelerle bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım programlarında yer alan projeler, lisans alınmasına gerek olmaksızın DSİ tarafından 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek veya yaptırılabilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Orman Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaşmaları ile temin edilen dış finansman, Genel Müdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmış sayılacak ve tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilecek.

Tarımsal destekleme araçlarından kırsal kalkınma destekleri içinde yer alan toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama sistemlerinin destekleri, DSİ tarafından hibe şeklinde yapılacak.

Tasarıyla, bitkilerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında resmi kontrollerden sorumlu meslek mensupları arasına, orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri de alınıyor.

Sulama Birlikleri Başkanı tarafından; hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan birlik üyelerine, sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine ve birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına idari para cezası verilecek.

Tasarıyla, sulama birliklerinin denetiminde yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılması maksadıyla, idari ve mali denetimin her yıl valilikler tarafından yapılmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılıyor, Maliye Bakanlığı ile DSİ'nin dahil olduğu yeni bir denetim şekli düzenleniyor.

Sulama Birliğinin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda birlik, DSİ'nin teklifi üzerine feshedilecek.

Sulama birlik görev alanında yer alan su kullanıcılarının tesisten faydalanabilmesi için o birliğe üye olması gerekecek. Birliğe ilk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere DSİ'nin belirlediği katılım payı tahsil edilecek.

- Su kullanıcısı olmayanların üyelikleri sonlandırılacak

Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin üyelikleri resen sonlandırılacak.

Yapılan denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, sulama tesislerinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla, bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, lisanssız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilecek.

Tasarıyla, DSİ'ye 995 kadro ihdas ediliyor. 
YASAL UYARI:Yayınlanan haberler, köşe yazıları, fotoğraflar, yazı dizileri ve her türlü eserin tüm hakları Anmeg Yayıncılık İletişim A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilerek bile olsa eserin bütünü özel izin alınmadan kullanılamaz.

YORUMLAR

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Öne Çıkan Haberler!X